ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ട്രേഡ് തിയറി

Rs. 160
  • Price:Rs. 160
  • Publisher: SIL
  • Book Code: 2020
  • Availability: 96
ഐ.റ്റി.ഐകളിലെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ട്രേഡിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.വയര്‍മാന്‍ ,ലൈന്മാന്‍  പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുതിയിരിക്കുന്നു . ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിട്ടു പോയ ട്രേഡ് പുസ്തകം ..

ഐ.റ്റി.ഐകളിലെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ട്രേഡിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.വയര്‍മാന്‍ ,ലൈന്മാന്‍  പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുതിയിരിക്കുന്നു . ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിട്ടു പോയ ട്രേഡ് പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good