ജി.അഴിക്കോട് ചിത്രകലയിലെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മ

Rs. 400

Rs. 460

  • Price:Rs. 400
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4987
  • Availability: 100
കുടുംബവുമൊത്ത് അഴിക്കോട് ചിത്രകലാരംഗത്ത് നല്‍കിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും അദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ...

കുടുംബവുമൊത്ത് അഴിക്കോട് ചിത്രകലാരംഗത്ത് നല്‍കിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും അദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം .

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good