കതിവനൂര്‍വീരന്‍ മലകയറിയ മനുഷ്യന്‍ ചുരമിറങ്ങിയ ദൈവം

Rs. 375
  • Price:Rs. 375
  • Book Code: Sil-4190
  • Availability: 100
കതിവനൂര്‍വീരന്‍ മലകയറിയ മനുഷ്യന്‍ ചുരമിറങ്ങിയ   ദൈവംകതിവനൂര്‍വീരന്‍ തെയ്യത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ തലങ്ങളെ യുക്തിസഹമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ രീതി മലയാളത്തിലെ ഫോക് ലോര്‍ ഗ്രന്ഥരചനാനിര്‍മിതിക്ക് ഒരു മാര്‍ഗദര്‍ശനം കൂടിയാണ്...

കതിവനൂര്‍വീരന്‍ മലകയറിയ മനുഷ്യന്‍ ചുരമിറങ്ങിയ   ദൈവം

കതിവനൂര്‍വീരന്‍ തെയ്യത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ തലങ്ങളെ യുക്തിസഹമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ രീതി മലയാളത്തിലെ ഫോക് ലോര്‍ ഗ്രന്ഥരചനാനിര്‍മിതിക്ക് ഒരു മാര്‍ഗദര്‍ശനം കൂടിയാണ്.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good