കേരളത്തിലെ പാമ്പുകള്‍

Rs. 110
  • Price:Rs. 110
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4854
  • Availability: 97
കേരളത്തിലെ വിവിധ ജൈവസമ്പന്ന മേഖലകളില്‍ പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ സര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ..

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജൈവസമ്പന്ന മേഖലകളില്‍ പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ സര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good