ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍നിന്ന്‍ നവജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്

Rs. 120
  • Price:Rs. 120
  • Book Code: Sil-4298
  • Availability: 100
ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍നിന്ന്‍ നവജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയിലൂടെ നവജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യപ്രയാണത്തെപ്പറ്റിയും ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍ ഗഹനമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ലഘു ജീവചരിത്രവും അവരുടെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ..

ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍നിന്ന്‍ നവജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്

ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയിലൂടെ നവജീവശാസ്ത്രത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യപ്രയാണത്തെപ്പറ്റിയും ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍ ഗഹനമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ലഘു ജീവചരിത്രവും അവരുടെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good