മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവവും പരിണാമവും

Rs. 130
  • Price:Rs. 130
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4131
  • Availability: 98
മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവവും പരിണാമവുംജന്തുക്കളുടെ പരിണാമപഥത്തില്‍ ഒരു ശാഖവികസിച് ലോകം കീഴടക്കിയ മനുഷ്യന്‍ എന്ന ജന്തു ഉണ്ടായി. ഫോസ്സില്‍ രൂപത്തില്‍ ലഭിച്ച എല്ലിന്‍ കഷ്ണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചെടുത്ത ഉദ്യോഗജനകമായ കഥ...

മനുഷ്യന്‍ ഉല്‍ഭവവും പരിണാമവും

ജന്തുക്കളുടെ പരിണാമപഥത്തില്‍ ഒരു ശാഖവികസിച് ലോകം കീഴടക്കിയ മനുഷ്യന്‍ എന്ന ജന്തു ഉണ്ടായി. ഫോസ്സില്‍ രൂപത്തില്‍ ലഭിച്ച എല്ലിന്‍ കഷ്ണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചെടുത്ത ഉദ്യോഗജനകമായ കഥ.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good