ദിനസ്മരണകളിലൂടെ

Rs. 200
  • Price:Rs. 200
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4727
  • Availability: 100
ദിനസ്മരണകളിലൂടെചരിത്രത്തില്‍ ഒരിടത്തും സുവര്‍ണലിപികളാല്‍ അടയാളപ്പെടുത്താതെ മുഖ്യധാരയില്‍ നിന്ന്‍ തമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പേരുകളുണ്ട് . ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിലോന്നും  യാതൊരു വിവരവും തങ്ങളുടെതായി അവശേഷിപ്പികാതെ നിശബ്ദമായി കടന്നുപോയവരുടെ ഓര്‍മദിനങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമായ വിശേഷദിനങ്ങ..

ദിനസ്മരണകളിലൂടെ

ചരിത്രത്തില്‍ ഒരിടത്തും സുവര്‍ണലിപികളാല്‍ അടയാളപ്പെടുത്താതെ മുഖ്യധാരയില്‍ നിന്ന്‍ തമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പേരുകളുണ്ട് . ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിലോന്നും  യാതൊരു വിവരവും തങ്ങളുടെതായി അവശേഷിപ്പികാതെ നിശബ്ദമായി കടന്നുപോയവരുടെ ഓര്‍മദിനങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ദേശീയവും അന്തര്‍ദേശീയവുമായ വിശേഷദിനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന അമൂല്യഗ്രന്ഥമാണിത്

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good