നിലാവിന്റെ നിത്യഗീതം

Rs. 170
  • Price:Rs. 170
  • Book Code: Sil-5034
  • Availability: 100
ആസ്വാദകമനസില്‍ സംഗീത നിലാവ് പൊഴിച്ച് അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന അന്യാദൃശ പ്രതിഭയായ എസ്.പി.ബാലസുബ്രമണ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരനഗ്രന്ഥമാണ് നിലാവിന്റെ നിത്യഗീതം . ..

ആസ്വാദകമനസില്‍ സംഗീത നിലാവ് പൊഴിച്ച് അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയര്‍ന്ന അന്യാദൃശ പ്രതിഭയായ എസ്.പി.ബാലസുബ്രമണ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരനഗ്രന്ഥമാണ് നിലാവിന്റെ നിത്യഗീതം . 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good