ഡോ.കെ.എന്‍.പൈ

Rs. 90
  • Price:Rs. 90
  • Publisher: SIL
  • Book Code: Sil-4994
  • Availability: 100
ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരന്‍ ഡോ.കെ.എന്‍.പൈയുടെ ജീവിതവും ആരോഗ്യസേവനരംഗത്തെ അദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം ..

ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന പ്രശസ്ത ഭിഷഗ്വരന്‍ ഡോ.കെ.എന്‍.പൈയുടെ ജീവിതവും ആരോഗ്യസേവനരംഗത്തെ അദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good