അലക്സാണ്ടര്‍ പുഷ്കിന്‍ ജീവിതവും കൃതികളും

Rs. 50
  • Price:Rs. 50
  • Book Code: Sil-4397
  • Availability: 99
അലക്സാണ്ടര്‍ പുഷ്കിന്‍ ജീവിതവും കൃതികളുംഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു സാഹിത്യം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം വളര്‍ന്ന മഹത്വമാണ് അലക്സാണ്ടര്‍ പുഷ്കിന് റഷ്യന്‍ സാഹിത്യതിലുള്ളത്. റഷ്യന്‍ ദേശീയതയുടെ ഉജ്വലസാക്ഷാത്കാരമായ അദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ലളിതമായും മനോഹരമായും രേഖപെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം..

അലക്സാണ്ടര്‍ പുഷ്കിന്‍ ജീവിതവും കൃതികളും

ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു സാഹിത്യം ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം വളര്‍ന്ന മഹത്വമാണ് അലക്സാണ്ടര്‍ പുഷ്കിന് റഷ്യന്‍ സാഹിത്യതിലുള്ളത്. റഷ്യന്‍ ദേശീയതയുടെ ഉജ്വലസാക്ഷാത്കാരമായ അദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ലളിതമായും മനോഹരമായും രേഖപെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good